پلی اتیلن ورق کامپوزیت پرمیوم باند

پلی اتیلن ورق کامپوزیت پرمیوم باند

پلی اتیلن ورق کامپوزیت پرمیوم باند

پلي اتيلن ها خانواده‌اي از رزينها مي باشند که از طريق پليمريزاسيون گاز اتيلن ( C2H4 ) بدست مي آيند .

از طريق کاتاليست و روش پليمريزاسيون اين ماده مي توان خواص مختلفي داشته باشد .

چگالي، شاخص جريان مذاب (MFI) ، بلورينگي، درجهء شاخه اي و شبکه اي شدن، وزن مولکولي و توزيع وزن مولکولي را در آنها کنترل کرد.

پليمرهاي با وزن مولکولي پائين را به عنوان روان کننده(Lubricant) به کار مي برند.

پليمرهاي با وزن مولکولي متوسط واکس هايي امتزاج پذير (مخلوط پذير) با پارافين مي باشند

و نهايتا پليمرهايي با وزن مولکولي بالاتر6000 در صنعت پلاستيک بيشترين حجم مصرف را به خود اختصاص مي دهند.

سه عامل حیاتی تعیین کننده کیفیت پی اتیلن در ورق های کامپوزیت پرمیوم باند به شرح ذیل می باشد:

چگالي

همان طور که قبلا اشاره شد چگالي انواع پلي اتيلن ها در محدودهء 910/0 تا 965/0 دارد .

و علت اينکه آن را تا سه رقم اعشار ذکر مي کنند اين است که 003/0 تغيير در چگالي باعث تغيير قابل توجه اي در ويژگي ها مي شود.

به طور کلي با افزايش چگالي، خطي بودن، سفتي ، دماي نرم شدن، شکنندگي و تمايل به ترک برداشتن افزايش مي يابد.

که این میزان چگالی در پلی اتیلن های ورق های کامپوزیت پرمیوم باند در حد مطلوبی (بین 0.91 و 0.93) می باشد.

نمايه مذاب يا شاخص جريان مذاب Melt Flow Index) MFI)

کاربردي ترين نشانهء ارتباط دهندهء ويژگي هاي پلي اتيلن به متوسط وزن مولکولي است.

نمايهء مذاب وزن (گرم) پلي اتيلني است که در عرض ده دقيقه از ميان يک روزنهء ثابت در دماي 190 درجه سانتيگراد بيرون مي آيد .

و اين در حالي است که وزنهء استانداردي بر روي پيستون محفظهء رانش که حاوي سه گرم پلي اتيلن است، قرار دارد.

نمايهءمذاب تا حدودي (اما نه دقيق ) نسبت معکوس با گرانروي مذاب دارد.

بنابر اين با افزايش وزن مولکولي متوسط ، کاهش مي يابد.

نمايهء مذاب بيشتر، نشان دهندهء رواني بيشتر در دماهاي فرآورش است.

اين نماد در اصل براي نشان دادن ويژگي هاي سيلاني (رواني) به عنوان معياري از قابليت اکسترود شدن است.

به طور کلي با افزايش نمايهء مذاب ،استحکام کششي ، مقاومت پارگي، دماي نرم شدن و چقرمگي پلي اتيلن کاهش مي يابد .

و این شاخص در ورقهای   محاسبه میگردد.g/minکامپوزیت پرمیوم باند بین 0.4 الی 0.6

توزيع وزن مولکولي

توزيع وزن مولکولي (Mw/Mn) نيز اثر بارزي بر روي ويژگيها دارد.

با افزايش نسبت Mw/Mn استحکام کششي، دماي نرم شدن کاهش مي يابد .

و شکنندگي و تمايل به ترک برداشتن افزايش مي يابد .

و این نسبت در ورقهای کامپوزیت پرمیوم باند در حد مطلوبی می باشد

شایان ذکر است کیفیت پلی اتیلن در مجهزترین آزمایشگاه خاور میانه و توسط دستگاه های استاندارد در کارخانه تولید ورق های کامپوزیت پرمیوم باند بر آورد گردیده است .

و از این رو ما مفتخریم که اعلام نمائیم کیفیت مواد اولیه مصرفی جهت فرآیند آماده سازی پلی اتیلن از نوع مرغوب می باشد.

که توسط تست های متفاوت در حین پروسه کنترل و کیفیت این امر به اثبات رسیده است.

نمونه های پلی اتیلن ها در دو رنگ سبز و مشکی می باشد.

 رنگ سبز مواد تشکیل دهنده مرغوب و رنگ مشکی از نوع مواد بازیافتی و دارای ناخالصی جهت مقایسه میباشد.

جهت مقایسه می توان پس از چند بار خم کردن پلی اتیلن ها به تفاوت میزان استقامت کششی و اسقامت خمشی در هر دو نمونه پی برد.