اجرا کامپوزیت

اجرا کامپوزیت

اجرا کامپوزیت به چندین روش اجرا می شود : روش فیکس ، روش هنگ ، روش با استفاده از پروفیل آلومینیومی اچ و ال . که هر کدام مزیت ها و معایب خود را دارند

Read More →