شاسی کشی نما

شاسی کشی نما

شاسی کشی نما به آهن کشی نمای ساختمان قبل از شروع کار نماکاری گویند ، برای مشخص شدن طرح اولیه نما قبل از شروع به نماکاری  می بایست شاسی کشی انجام شود.

Read More →